Algemene Voorwaarden

Artikel 0. Definities

0.1. Opdrachtnemer: AndCode geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder het nummer 73410098.
0.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd en/of zaken worden geleverd.

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Opdrachtnemer, niettegenstaande strijdige bepalingen vermeld op documenten van de Opdrachtgever. Door het plaatsen van een bestelling erkent de Opdrachtgever de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer te aanvaarden.
1.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door Opdrachtnemer.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes – orderbevestiging

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de Opdrachtgever. De overeenkomst komt tot stand wanneer de Opdrachtgever de offerte ongewijzigd binnen dertig dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan Opdrachtnemer. Elke bestelling of orderbevestiging door de Opdrachtgever, verbindt de Opdrachtgever. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden. De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot.

Artikel 3. Annulatie van de bestelling

3.1. De annulatie van een bestelling door de Opdrachtgever is mogelijk zolang Opdrachtnemer haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs.

Artikel 4. Levering en acceptatie

4.1. De datum van levering (indien er niet sprake is van een bindende leveringstermijn) wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Opdrachtnemer niet. Vertraging in de levering geeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.
4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de Opdrachtgever in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de Opdrachtgever bijkomende bestellingen plaatst.
4.3. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te facturen.
4.3. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken haar/hem ter beschikking zijn gesteld, niet later dan 8 dagen na de levering.
4.4. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop zaken aan Opdrachtgever dan wel door haar/hem ingeschakelde derden worden geleverd.
4.5 Opdrachtnemer is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden.
4.6 Indien partijen niet zijn overeengekomen dat een acceptatietest zal worden uitgevoerd, aanvaardt
Opdrachtgever de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken. Indien Opdrachtgever van mening is dat Opdrachtnemer hierin wijzigingen aan dient te brengen op grond van Overeenkomst, dient Opdrachtgever dit binnen 14 dagen schriftelijk kenbaar te maken aan Opdrachtnemer.
4.7 Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de nietacceptatie
van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.

Artikel 5. Risico

5.1. Alle goederen die toebehoren aan de Opdrachtgever en zich bij Opdrachtnemer bevinden, worden er bewaard op risico van de Opdrachtgever.

Artikel 6. Betalingsmodaliteiten

6.1. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Opdrachtnemer. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden. Indien de Opdrachtgever niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door Opdrachtnemer, is de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar, en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de Opdrachtgever de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de Opdrachtgever maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar.

Artikel 7. Klachten – protest van de factuur of geleverde diensten

7.1. Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan Opdrachtnemer te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid – Algemeen

8.1. Opdrachtnemer verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Opdrachtnemer zijn middelenverbintenissen.
8.2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de Opdrachtgever.
8.3. Opdrachtnemer zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de Opdrachtgever of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Opdrachtnemer of een aangestelde.
8.4. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
8.5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
8.6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
8.7. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer met betrekking tot aan de Opdrachtgever geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de Opdrachtgever betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Opdrachtnemer. De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.
8.8. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.
8.9 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Opdrachtnemer geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen.
8.10 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één half jaar vanaf het moment dat een (deel)opdracht is voltooid.

Artikel 9. Aansprakelijkheid – Software

9.1. Onverminderd artikel 8, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of –storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De Opdrachtgever verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

Artikel 10. Hostingdiensten

10.1. Voor de hosting werkt Opdrachtnemer samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in de Service Level Agreement (SLA) van deze hostingpartner. Deze SLA kan worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartner. Op verzoek van de Opdrachtgever bezorgt Opdrachtnemer de Opdrachtgever een kopie van de actuele versie van de SLA.
10.2. De hostingdiensten worden door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever verstrekt per jaar ingaande vanaf de aanvang van de hostingdienst en worden elk jaar stilzwijgend verlengd. De actuele prijslijst kan worden opgevraagd en wordt jaarlijks aangepast. Indien de Opdrachtgever deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk 4 maanden voor beëindiging van het lopende jaar zijn opzegging aan Opdrachtnemer te melden per aangetekende brief of per ondertekende email. Bij laattijdige opzeg zal de Opdrachtgever de vergoeding voor het volgende jaar verschuldigd zijn.

Artikel 11. Domeinnaam

11.1. Indien de Opdrachtgever een domeinnaam bestelt via Opdrachtnemer, dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de Opdrachtgever. Opdrachtnemer staat als agent in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de Opdrachtgever hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaalt aan Opdrachtnemer. Deze beheerovereenkomst is van onbepaalde duur en kan per aangetekende brief worden opgezegd uiterlijk één maand voor de verjaardag van de domeinnaamregistratie.

Artikel 12. Beëindiging van de overeenkomst

12.1. Indien de Opdrachtgever zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de Opdrachtgever niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Opdrachtnemer het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de Opdrachtgever zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.
12.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de Opdrachtgever alle door Opdrachtnemer verleende diensten betalen, alsook de kosten die Opdrachtnemer moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Opdrachtnemer nog had kunnen factureren aan de Opdrachtgever indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Opdrachtnemer. Bovendien behoudt Opdrachtnemer het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.
12.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 13. Geheimhoudingsplicht

13.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14. Verwerking persoonsgegevens

14.1. Voor zover de Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt op de server van Opdrachtnemer, heeft Opdrachtnemer de hoedanigheid van verwerker. De Opdrachtgever heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De Opdrachtgever verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.
14.2. In het kader van de diensten voor de Opdrachtgever, verwerkt Opdrachtnemer persoonsgegevens van de door de Opdrachtgever opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘Opdrachtgeverenbeheer’, i.e. om met de Opdrachtgever in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

Artikel 15. Referentie

15.1. De Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de door Opdrachtnemer voor de Opdrachtgever ontwikkelde website wordt opgenomen in het referentieportfolio van Opdrachtnemer en dat er een referentielink in de footer van de website wordt geplaatst.

Artikel 16. Wijziging in de opdracht

16.1. Wijzigingen in de Overeenkomst door Opdrachtgever die door Opdrachtnemer niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden doorbelast conform het in de Overeenkomst afgesproken tarief. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever, Opdrachtnemer de geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Opdrachtnemer is gerechtigd de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
16.2. Door Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Een wijziging in dan wel aanvulling op de Overeenkomst geldt slechts indien deze door zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) is aanvaard.
16.3. Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door Opdrachtnemer wordt overschreden.

Artikel 17. Opzegging

17.1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
17.2.Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijks declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
17.3.Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.
17.4. Bij voortijdige beëindiging door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer met betrekking tot de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 18. Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid

18.1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van haar/zijn verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten;
b. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
c. er sprake is van (een aanvraag) liquidatie van Opdrachtgever, aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend, Opdrachtgever is staat van faillissement is verklaard, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Opdrachtgever van toepassing is verklaard of onder curatele stelling van Opdrachtgever, Opdrachtgever de vrije beschikking over zijn/haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, Opdrachtgever zijn/haar bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven.
18.2. Opdrachtnemer is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
18.3. Indien Opdrachtnemer overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
18.4. Indien Opdrachtnemer overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
18.5. Opdrachtnemer kan te allen tijde nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van Opdrachtnemer gevolg wordt gegeven is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van alle Overeenkomsten met Opdrachtgever op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelfs afstand te doen van zijn/haar andere rechten uit deze Overeenkomst of de wet.

Artikel 19. Overmacht

19.1. Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Opdrachtnemer geen controle heeft, bevrijden Opdrachtnemer, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de Opdrachtgever.

Artikel 20. Nietigheid

20.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 21. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

21.1. Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten van Opdrachtnemer. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van Opdrachtnemer.
21.2. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
21.3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 22. De creatie van onderscheidingstekens en visuele ontwerpen

22.1. Wij hebben zeker de expertise in huis om een woord- of beeldmerk of visueel ontwerp te ontwikkelen voor u.
22.2. We willen er u wel op wijzen dat Opdrachtnemer niet kan instaan voor een onderzoek naar de beschikbaarheid van een teken of ontwerp. We raden u aan contact op te nemen met een gespecialiseerd merkenbureau om na te gaan of bepaalde tekens of ontwerpen niet eerder door derden werden gebruikt of geregistreerd als merk.
22.3. Met dit zelfde gespecialiseerde merkenbureau dient u het onderscheidend vermogen van uw onderscheidingsteken- en ontwerp te bespreken nu dergelijke evaluatie gespecialiseerde juridische kennis veronderstelt.
22.4. We bespreken graag verder met u hoe we de creatie van uw woord- of beeldmerk of visueel ontwerp kunnen aanpakken, en hoe met het gespecialiseerd bureau kan worden samen gewerkt.
Artikel 23. Vervaltermijn
23.1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer één jaar.

Heb je een vraag? Laat het ons weten!

    6+2